Zpět na služby

Školení BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANA

Každý zaměstnavatel je povinen provádět v rámci výchovy svých zaměstnanců předepsaná školení. Tato školení musí být prováděna v předepsaném rozsahu.

Vyhledáváme rizika možného ohrožení zdraví a zpracováváme provozní předpisy v rozsahu požadavků platných právních a technických předpisů.

Provádíme aktualizaci již zpracovaných provozních předpisů v souladu s platnými předpisy:

Školení BOZP

 • Vstupní školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Úvodní školení bezpečnosti práce na pracovišti
 • Periodické školení bezpečnosti práce zaměstnanců
 • Periodické školení vedoucích zaměstnanců
 • Mimořádné školení
 • Školení po pracovním úrazu
 • Periodické školení vedoucích pracovníků

Požární ochrana

Organizace provozující činnosti se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany.

 • Posouzení požárního nebezpečí a analýzu požárních rizik
 • Plnění úkolů osoby odborně způsobilé
 • Zpracování organizační směrnice pro řízení PO
 • Vypracování požárních řádů pracovišť
 • Vypracování poplachových směrnic
 • Vypracování dokumentace zdolávání požáru
 • Zpracování požárního evakuačního plánu
 • Vedení požární knihy
 • Vypracování místního řádu ohlašovny požárů
 • Vypracování dokumentace k činnosti jednotky požární ochrany podniku
 • Vypracování tematických a časových rozvrhů o školení zaměstnanců o požární ochraně
 • Vypracování dokumentace odborné přípravy požárních preventivních hlídek
 • Vypracování přehledu o věcných prostředcích požární ochrany
 • Vypracování směrnice pro činnost požárních hlídek
 • Vypracování přehledu pracovišť s místy, kde se provozují činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru
 • Zpracování přehledu o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek

Odborná školení zaměstnanců:

 • Školení řidičů z povolání do 3,5t a zaměstnanců používajících při výkonu práce motorové vozidlo
 • Řidiči – obsluhy manipulačních motorových vozíků
 • Obsluhy dřevoobráběcích strojů
 • Obsluhy motorových řetězových pil
 • Pracovníci provádějící stavební a montážní činnost